CHURCH DIRECTORY
KJV, I.F.B.
[World


CALVARY CHURCH

location: 141,KAMARAJNAGAR MAIN ROAD, AVADI, CHENNAI, CHENNAI, 600071, India.

pastor: Rev.DEVA PRASANNA

phone: 9003034479

email: obulapuramprasanna@gmail.com

 


Church Directory Home

Fundamental.org Home