CHURCH DIRECTORY
KJV, I.F.B.
[World


Shalom Baptist Church

location: 38-1-10 Jalan Pantai Jerjak 1, 11700 Gelugor, Penang, 11700, Malaysia.

Shalom Baptist Church

pastor: Y. H. Ter

phone: 604-6575171

web site: http://www. shalom-baptist.com

email: shalompg@yahoo.com

 


Church Directory Home

Fundamental.org Home